L’Estany Park va constituir-se com a societat amb data del 21 de gener de 1986, en escriptura autoritzada pel, en aquell moment, notari de Calafell D. LLuís Jou I Mirabent, e inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona al Tom 419, Llibre 333/3ª de la secció de societats, foli 44, full 6349, inscripció 1ª
Inicialment la societat va constituir-se com a Societat Anònima dedicada a la promoció i edificació d’edificis.
Amb data 1er. de desembre del 2006 i en escriptura autoritzada pel notari de Calafell Dña. Maria del Carmen Ruiz de Adana Jurado, la societat efectua la seva transformació a Societat Limitada.
La societat, ubicada a la localitat de Calafell, dedica les seves activitats principalment a la promoció, construcció i lloguer de vivendes, tan en Règim de temporada, com de vivenda habitual.
Participa també en Societats amb finalitat de gestió i administració de valors representatius dels fons propis d’entitats no residents en territori espanyol, mitjançant la corresponent organització de mitjans naturals i personals, tals com Manila BG S.L.U. y Catalonia S.L.

L’ESTANY PARK

GRUP MANILA,  un holding familiar
d´empreses a CALAFELL
GRUP MANILA
C/ Montserrat, 11 - 43820 Calafell - SPAIN - Tel/Fax: +34 977693471 - L´Estany Park, S.L. - Manila BG S.L.U.